PGA

La PGA del present curs escolar es publicarà una vegada sigui aprovada pel Consell Escolar a final del mes d'octubre.

Aquest document té una durada d'un curs escolar, planifica l'activitat general del centre educatiu. Inclou l'horari general del centre i els criteris pedagògics per a la seva elaboració, el Projecte Educatiu i els Projectes Currriculares de les etapes o les modificacions corresponents dels que ja s'hagin elaborat, la programació de les activitats complementàries i extraescolars per al curs escolar, i la memòria administrativa.

La seva elaboració correspon a l'Equip Directiu, tot i que inclou documents de planificació educativa l'elaboració i aprovació és compartida per altres òrgans de govern (pe Consell Escolar, en el cas del Projecte Educatiu o Claustre en el cas dels Projectes curriculars).

pga

Feis clic damunt la imatge per veure el document

Altres articles

Continguts treballats al centre Dins els enllaços següents podreu trobar els continguts seqüenciats que es treballan als diferents... Read more
PGA Si voleu consultar la PGA (Programació General Anual), feu clic damunt l'imatge per veure el document. Read more
Aula d'infantil La imatge correspon a una de les aules d'educació infantil Read more
Aula de psicomotricitat En aquest espai oferim als infants un lloc, un temps i un context perquè conectin amb el plaer del moviment, de les... Read more
Projectes del Centre Projecte centre en pràctiques UIB Formam part dels centres col·laboradors amb l’UIB pels alumnes de... Read more