Projectes del Centre

Projecte centre en pràctiques UIB

Formam part dels centres col·laboradors amb l’UIB pels alumnes de magisteri, realitzant el practicum I i II.

Pla convivència (PC)

Pla per facilitar la convivència escolar de tota la comunitat educativa. Activitats i actuacions que duim a terme dins el centre escolar.

Pla d’atenció a la diversitat (PAD)

Conjunt de mesures i respostes adreçades a atendre les necessitats educatives especials per alumnes de reforç educatiu, suport educatiu, atenció a la diversitat.

Pla acció tutorial (PAT)

Estructura, organitza i coordina les actuacions que han de dur a terme els tutors/es amb tots els membres de la comunitat educativa.

Manual qualitat (SGQ)

Manual que permet comprendre el sistema de qualitat que s’utilitza en el centre.

Projecte ecoambiental

Política ambiental del centre, gestió de recursos del centre (Reduir, reciclar, reutilitzar)

Projecte Pati, espai de Convivència

Aquest projecte pretén minimitzar els possibles conflictes el temps del pati, potenciant les relacions socials entre els alumnes.

Reglament d’organització i funcionament (ROF)

Actuacions, normes i regles que han de seguir tots els membres de la comunitat educativa.

Projecte Plurilingue

Projecte que vol oferir un aprenentatge de la llengua anglesa a partir del seu ús funcional a l’aula (dramatització, plàstica, etwining). A més d'incrementar les hores de llengua castellana

Projecte lingüístic (PL)

Té el propòsit principal d’afavorir l’assoliment del domini de les dues llengües oficials de les Illes Balears, així com a la introducció de una tercera llengua (anglès). La llengua vehicular del centre serà el català.

Pla EOEP

Pla d’atenció, cooperació i assessorament per els docents, alumnes i les famílies, per donar resposta a les necessitats dels alumnes.

Pla acollida (PA)

Marca les actuacions i directius a l’acollida d’alumnes i professors/es, tant a principi de curs com durant l’any escolar

Pla autoprotecció

Pla que defineix els responsables, les actuacions i indicadors en front de qualsevol situació d’emergència que es pugui produir dins el centre. Queda inclòs dins aquest pla, l’horari no lectiu (a. extraescolars)

Projecte fons de llibres

Projecte oferit per la Conselleria i que té per finalitat la creació d’un fons de llibres , per donar continuïtat al projecte ecoambiental.

Projecte biblioteca

Promou i facilita l’organització de la biblioteca com a eina imprescindible per a la formació dels alumnes en la societat de la informació i del coneixement. Impulsa l’ús de la biblioteca ens els processos d’ensenyament aprenentatge, tant per al professorat com per l’alumnat.

Pla immersió lingüística

Pla que ofereix al professorat sense experiència d’immersió lingüística unes exemplificacions dins la pròpia aula, de manera que pugui ser observador d’aquestes activitats. Oferir a aquest professorat unes propostes didàctiques per continuar l’activitat iniciada.

Projecte escola matinera

Donar resposta a les demandes de les famílies i poder atendre les seves necessitats. Potenciar l’ús de les instal·lacions i la utilització del centre escolar, en horari no lectiu.

Projecte activitats extraescolars

Servei organitzat pel Consell Escolar i l’APIMA del centre per donar cobertura horària els horabaixes i així facilitar la conciliació laboral dels pares/mares amb l’escola.

Projecte natació saludable

Desenvolupa les habilitats i destreses motrius bàsiques per aconseguir un domini corporal i postural al medi aquàtic, enriqueix el repertori motriu i consolida uns bons hàbits d’higiene i salud.

Projecte PROBENS

Projecte duit a terme per l’Ajuntament i una associació de promoció del benestar que té per finalitat donar suport educatiu a tots aquells alumnes que ho necessitin i treballar transversalment habilitats socials que permetin la integració dels menors dins de la societat

Pla lectoescritura

Pla impulsat per la Conselleria que té com intenció principal ajudar als alumnes a comprendre i expressar-se oralment, per escrit de manera adequada als diferents contexts de l’activitat social i cultural. Fer ús dels coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per escriure i parlar de manera adequada, coherent i correcta, i per comprendre texts orals i escrits.

Projecte aula oberta (Hort escolar)

Projecteque pretén potenciar les capacitats dels alumnes mitjançant l’orientació espai-temporal, la motricitat fina, l’exploració amb tots els sentits , el desenvolupament, estratègies d’ investigació, l’ observació, la interrelació de conceptes diversos, etc. Incentivam el respecte i conservació del medi i el gaudi de l’entorn.

Projecte TIC

Potenciam l’utiltizació i maneig responsable de l’ordinador. A més possibilitem a tots els alumnes l’accés a les noves tecnologies.
 

Altres articles

Equip Directiu Què és? L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol... Read more
Activitats extraescolars HORARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Aqui teniu l'horari de les activitats extraescolars pel curs 2017-2018, per a... Read more
Composició de l'Equip Directiu DIRECTOR Nico López CAP D'ESTUDIS Marga Coll SECRETARI Toni... Read more
Claustre de professors/es QUÈ ÉS? El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en... Read more
Projecte educatiu de centre    El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre... Read more