Ajuts de menjador - Curs 2017/2018

Ajuts de menjador
Curs 2017–2018

1. Període de presentació de sol·licituds.

El període ordinari de presentació de sol·licituds és del 5 al 16 de JUNY. Els alumnes que ja estan matriculats a centres han de presentar les sol·licituds dins aquest període.

 2. Model de sol·licituds i documentació que s’ha d’adjuntar.

Quan la persona sol·licitant presenta la sol·licitud al centre és molt important comprovar que s’hi adjunta tota la documentació necessària i que se n’han signat tots els apartats. Les sol·licituds que no estiguin emplenades degudament o no presentin adjunta tota la documentació poden quedar excloses.

(Descarrega l'ANNEX de sol·licitud fent clic AQUI)

3. Documentació a adjuntar.

Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:

  • Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
  • Còpia del llibre de família.
  • Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
  • Certificat de discapacitat (vigent). Algun membre de la família amb discapacitat.
  • Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
  • Violència de gènere: sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere.
  • Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
  • Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.

Altres articles

Biblioteca La Biblioteca escolar afavoreix l'estudi, la investigació, el descubriment, l'autoformació i l'habit a la lectura Read more
Història La nostra escola començà a funcionar  anomenan-se “Col·legi Nacional Mixt Ponent d’Inca” el curs 77-78 amb la... Read more
Pavelló Del pavelló millor no xerrar, que podríem dir d'aquesta gran instal·lació que permet als nins gaudir de les classes... Read more
Cuina Disposam d'una amplia cuina amb tots els estris necessaris per elaborar dins el pròpi centre els nostres menus. Read more
Ubicació de l'escola CEIP Ponent   La nostra escola es troba situada a les afores de la ciutat d'Inca al pla de Mallorca, a la barriada... Read more